فوریه 9, 2020
https://drive.google.com/file/d/1vCRDBA8xMruEXTSW0PGLWaUFn3hvCp4t/view?usp=sharing یو وی https://drive.google.com/open?id=1_P2OYaTu3KML6Hulm4ZarcKovMJjJyg5 iv https://drive.google.com/file/d/11r1BkQ-GQ32jkS3Rx97mO_rCABeXH6LZ/view?usp=sharing گلاوباکس https://drive.google.com/file/d/1jqMdAEuQEhT-RhoYeL_i0OmIuSqwVIKX/view?usp=sharing اسپین https://drive.google.com/file/d/1mIcr_kKfKKlgJgWF56ecAKoPbnvzswR-/view?usp=sharing غوطه وری
فوریه 9, 2020

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت

ژانویه 25, 2020

نمایشگاه ۱۳۹۸

ژانویه 25, 2020

نمایشگاه ۱۳۹۷

ژانویه 24, 2020

نمایشگاه ۱۳۹۵